Testy dostępności – standard WCAG 2.2

W dzisiejszym cyfrowym świecie, dostępność stron internetowych i aplikacji online stała się kluczowym czynnikiem, który decyduje nie tylko o ich użyteczności, ale również o uniwersalności i etycznym wymiarze technologii. Patrząc na to jak coraz więcej aspektów naszego życia przenosi się do sfery online, zapewnienie tego by wszystkie treści były  dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, staje się nie tylko moralnym obowiązkiem, ale również prawną koniecznością i biznesowym priorytetem.

testowanie-dostepnosci

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, najnowsza odsłona międzynarodowych standardów opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C), stanowi solidne fundamenty, na których organizacje mogą oprzeć swoje działania, aby ich cyfrowe zasoby były dostępne dla jak najszerszego grona użytkowników. Standardy te, zbudowane wokół czterech głównych zasad dostępności – percepcyjnej, operacyjnej, zrozumiałej i solidnej – służą jako kompas dla twórców treści, projektantów i programistów w dążeniu do tworzenia bardziej inkluzywnego Internetu.

Wprowadzenie do świata testów dostępności, zgodnych ze standardem WCAG 2.2, otwiera przed nami nie tylko możliwość zrozumienia jak uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi, ale także jak te działania przekładają się na realne korzyści – od zwiększenia zadowolenia i lojalności użytkowników, przez unikanie potencjalnych konsekwencji prawnych, po poprawę ogólnej użyteczności i optymalizację dla wyszukiwarek. Tym samym, testy dostępności nie są już dodatkową opcją – stały się nieodzownym elementem procesu projektowania i rozwoju cyfrowych zasobów, kluczowym dla budowania bardziej otwartego, dostępnego i równego cyfrowego świata.

Standard WCAG 2.2

WCAG 2.2, czyli Web Content Accessibility Guidelines w wersji 2.2, to najnowsza aktualizacja międzynarodowych standardów opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C), które określają jak uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Ten standard jest kontynuacją i rozwinięciem wcześniejszych wersji WCAG, wprowadzając nowe wytyczne i kryteria sukcesu, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami.

Cztery zasady dostępności

Standard WCAG 2.2 opiera się na czterech zasadach dostępności, znanych jako POUR, które mają na celu zapewnienie, że treści cyfrowe są dostępne dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Oto szczegółowe omówienie tych zasad:

  • Perceivable (dostrzegalne): Kluczową zasadą jest, aby informacje oraz elementy interfejsu użytkownika były prezentowane w sposób, który użytkownicy mogą łatwo dostrzec i odbierać. Oznacza to dostosowanie treści tak, aby mogły być postrzegane przez różne zmysły – wzrok, słuch czy dotyk. Na przykład, osoby niesłyszące powinny mieć dostęp do napisów w treściach wideo, a osoby niedowidzące powinny móc korzystać z alternatywnych tekstów dla obrazów.
  • Operable (operacyjne): Ta zasada zapewnia, że wszelkie komponenty interfejsu oraz nawigacji są operacyjne, co oznacza, że użytkownicy mogą interaktywnie angażować się w treść. Na przykład, wszystkie funkcje dostępne na stronie internetowej powinny być dostępne z poziomu klawiatury, co jest kluczowe dla osób, które nie mogą korzystać z myszy.
  • Understandable (zrozumiałe): Informacje oraz działanie interfejsu muszą być zrozumiałe dla użytkowników. Wymaga to jasnego, prostego języka i logicznej konsystencji interfejsu. Przewidywalność i intuicyjność w nawigacji i układzie elementów interfejsu są tu kluczowe, aby każdy użytkownik mógł łatwo zrozumieć, jak korzystać z danej strony czy aplikacji.
  • Robust (solidne): Treści cyfrowe muszą być na tyle solidne, aby mogły być niezawodnie interpretowane przez różne technologie asystujące oraz kompatybilne z obecnymi i przyszłymi przeglądarkami i narzędziami. Oznacza to, że treści powinny być tworzone w taki sposób, aby mogły być skutecznie odczytywane i zrozumiane przez różnorodne urządzenia, w tym czytniki ekranowe, pomagając w ten sposób osobom z różnymi niepełnosprawnościami w dostępie do cyfrowego świata.

Wprowadzenie tych zasad do praktyki projektowania i tworzenia treści cyfrowych w znacznym stopniu przyczynia się do budowania bardziej inkluzywnego świata cyfrowego, gdzie każdy, niezależnie od swoich indywidualnych ograniczeń, może mieć równy dostęp do informacji i usług.

 

Nowości w WCAG 2.2

Standard WCAG 2.2 wprowadza kilka istotnych nowości i rozszerzeń w porównaniu do poprzednich wersji, mających na celu jeszcze lepsze adresowanie potrzeb użytkowników z różnymi formami niepełnosprawności. Te nowe wytyczne skupiają się na ułatwieniu dostępu do treści cyfrowych i interakcji z nimi, oferując bardziej szczegółowe kierunki dotyczące tworzenia dostępnych stron internetowych i aplikacji.

Oto niektóre z kluczowych nowości w WCAG 2.2:

Kryteria sukcesu dotyczące użytkowników z niepełnosprawnościami poznawczymi: WCAG 2.2 stara się lepiej zaspokajać potrzeby osób z niepełnosprawnościami poznawczymi, dostarczając bardziej szczegółowych wytycznych, które ułatwiają zrozumienie treści. To obejmuje jasne wytyczne dotyczące nawigacji, identyfikowalności ikon i przycisków oraz ułatwień w orientacji na stronie.

Poprawa dostępności dla osób z niedowidzeniem: Nowe wytyczne koncentrują się również na usprawnieniu doświadczeń online dla osób z ograniczoną zdolnością widzenia. Zalecenia dotyczące kontrastu kolorów, rozmiaru tekstu i interakcji są dalej rozwijane, aby zapewnić, że treści są łatwiejsze do odczytania i zrozumienia.

Zwiększone skupienie na dostępności mobilnej: Rozpoznając rosnące znaczenie urządzeń mobilnych, WCAG 2.2 rozszerza swoje wytyczne na dostępność w kontekście mobilnym, uwzględniając specyficzne wyzwania, jakie niesie ze sobą korzystanie ze stron internetowych i aplikacji na małych ekranach, w różnych orientacjach i środowiskach.

Ulepszenia w interakcjach: Nowe wytyczne obejmują również zalecenia dotyczące interakcji, takie jak wprowadzanie danych, zarządzanie błędami i dostosowywanie ustawień użytkownika. Ma to na celu zapewnienie, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą efektywnie korzystać z interaktywnych elementów.

Wsparcie dla nowych technologii: WCAG 2.2 uwzględnia również rozwój nowych technologii, dostarczając wytycznych, które są aplikowane nie tylko do obecnych stron internetowych i aplikacji, ale także do przyszłych innowacji w dziedzinie technologii cyfrowych.

Te rozszerzenia i ulepszenia w standardzie WCAG 2.2 mają na celu nie tylko poprawę dostępności dla szerszej grupy użytkowników, ale także ułatwienie projektantom, deweloperom i twórcom treści w implementacji najlepszych praktyk dostępności. Poprzez wdrażanie tych zaktualizowanych wytycznych, twórcy treści mogą zapewnić, że ich cyfrowe produkty są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych wyzwań.

 

Dlaczego przejście na WCAG 2.2 jest ważne?

Przejście na WCAG 2.2 jest ważnym krokiem dla organizacji i deweloperów w celu zapewnienia, że ich cyfrowe treści są dostępne dla szerszej grupy użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami. Oto dlaczego aktualizacja do najnowszej wersji tych wytycznych jest tak ważna:

Zwiększona inkluzja: WCAG 2.2 wprowadza nowe kryteria sukcesu, które są zaprojektowane, aby adresować dodatkowe potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami, w tym osoby z niepełnosprawnościami poznawczymi, niewidome, niedowidzące oraz osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wdrażanie tych wytycznych pozwala organizacjom lepiej służyć tym użytkownikom, co przekłada się na zwiększoną dostępność i użyteczność ich stron internetowych i aplikacji.

Zgodność prawna: Na całym świecie rośnie świadomość znaczenia dostępności cyfrowej, a wraz z nią – regulacje prawne wymagające, aby treści cyfrowe były dostępne. Przejście na WCAG 2.2 może pomóc organizacjom w spełnieniu tych prawnych wymagań i uniknięciu potencjalnych konsekwencji prawnych związanych z niedostępnością cyfrową.

Poprawa doświadczenia użytkownika: Dostosowanie się do wytycznych WCAG 2.2 nie tylko pomaga osobom z niepełnosprawnościami; korzystnie wpływa również na ogólne doświadczenie użytkownika dla wszystkich. Strony internetowe i aplikacje, które są zaprojektowane z myślą o dostępności, często są bardziej intuicyjne, łatwiejsze w nawigacji i szybsze w obsłudze.

Wzrost reputacji i osiągnięć: Organizacje, które przestrzegają WCAG 2.2, demonstrują swoje zaangażowanie w inkluzję i dostępność. Taki postępek może pozytywnie wpłynąć na ich wizerunek i reputację, budując zaufanie wśród użytkowników, partnerów biznesowych i potencjalnych klientów.

Przewaga konkurencyjna: W świecie, gdzie użytkownicy mają niezliczone opcje online, dostępność może stanowić kluczowy czynnik różnicujący. Organizacje, które zapewniają wysoki poziom dostępności, mogą przyciągnąć szerszą grupę użytkowników i wyróżnić się na rynku.

Przejście na WCAG 2.2 jest więc ważne nie tylko z perspektywy technicznej i prawnej, ale także z punktu widzenia etycznego, biznesowego i użytkowego. Zapewnia to, że treści cyfrowe są projektowane i tworzone w sposób, który uwzględnia i szanuje różnorodność potrzeb wszystkich użytkowników, budując bardziej inkluzywne i dostępne cyfrowe środowisko.

 

Dlaczego testy dostępności są niezbędne?

Testy dostępności są kluczowym elementem w procesie projektowania i rozwoju cyfrowych zasobów. W świecie, gdzie równość dostępu do informacji i usług staje się coraz bardziej krytyczna, testy dostępności nie są już dodatkową wartością, ale podstawą tworzenia inkluzywnych, etycznych i skutecznych cyfrowych interakcji.

Oto dlaczego są one tak ważne:

Promowanie inkluzywności: Dostępność cyfrowa jest fundamentem, który umożliwia wszystkim osobom, niezależnie od ich fizycznych czy poznawczych ograniczeń, pełny udział w cyfrowym świecie. Testy dostępności pomagają zapewnić, że treści online są dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym dla osób niewidomych, niedowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, słuchową, czy poznawczą.

Zgodność z przepisami: Na całym świecie wprowadzane są regulacje prawne wymagające, aby cyfrowe zasoby były dostępne. Nieprzestrzeganie standardów dostępności, takich jak WCAG, może prowadzić do sankcji prawnych, grzywien, a także pozwów sądowych. Testy dostępności są kluczowe, aby zapewnić zgodność z tymi wymogami i uniknąć potencjalnych konsekwencji.

Poprawa ogólnego UX: Dostępne strony są zazwyczaj lepiej zaprojektowane i oferują lepsze doświadczenie użytkownika dla wszystkich, nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Praktyki związane z dostępnością, takie jak logiczna struktura treści, czytelne fonty, i intuicyjna nawigacja, korzystnie wpływają na ogólną użyteczność i satysfakcję użytkownika.

Rozszerzenie bazy użytkowników: Dostępne strony internetowe i aplikacje mogą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, w tym do ponad miliarda osób na świecie żyjących z jakąś formą niepełnosprawności. Ignorowanie dostępności ogranicza zasięg i potencjał strony czy aplikacji do dotarcia do wszystkich możliwych użytkowników.

Wzrost satysfakcji i lojalności klientów: Użytkownicy, którzy mogą łatwo korzystać z aplikacji lub strony internetowej, są bardziej skłonni pozostać wierni marce. Dostępność może być kluczowym czynnikiem różnicującym, który przyciąga i utrzymuje użytkowników, którzy mogą nie być w stanie korzystać z konkurencyjnych, mniej dostępnych rozwiązań.

Korzyści SEO: Wiele praktyk związanych z dostępnością, takich jak użycie odpowiednich etykiet alt dla obrazów, logiczna struktura nagłówków i zrozumiałe linki, ma również pozytywny wpływ na pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Dostępne strony są często lepiej indeksowane przez wyszukiwarki, co przekłada się na lepszą widoczność.

W rezultacie, testy dostępności nie są jedynie o spełnieniu standardów czy unikaniu konsekwencji prawnych. Są one o budowaniu Internetu, w którym witamy każdego, bez względu na jego ograniczenia, oferując równoprawne doświadczenia i możliwości.

 

Jak testujemy dostępność zgodnie z WCAG 2.2?

Testowanie dostępności zgodnie z WCAG 2.2 jest procesem wieloetapowym, który wymaga zarówno automatyzacji, jak i głębokiej analizy manualnej.

Oto jak ten proces wygląda, aby zapewnić, że strony internetowe i aplikacje są dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami:

Wykorzystanie narzędzi do automatycznego testowania: Pierwszym krokiem jest zazwyczaj użycie specjalistycznych narzędzi do automatycznego testowania dostępności. Te narzędzia mogą szybko przeanalizować strony internetowe pod kątem zgodności z wybranymi kryteriami sukcesu WCAG 2.2. Przykłady takich narzędzi to Axe, WAVE, czy Lighthouse. Chociaż są one niezwykle pomocne w identyfikacji wielu problemów dostępności, nie mogą one wykryć wszystkich kwestii, co wymaga dodatkowego testowania manualnego.

Ręczne testowanie dostępności: Manualne testowanie jest niezbędne, aby zrozumieć, jak prawdziwi użytkownicy z niepełnosprawnościami doświadczają strony lub aplikacji. Proces ten może obejmować:

  • Testowanie przy użyciu czytników ekranu, aby zrozumieć, jak osoby niewidome lub niedowidzące nawigują po stronie.
  • Testowanie nawigacji za pomocą klawiatury, co jest kluczowe dla użytkowników, którzy nie mogą korzystać z myszy.
  • Sprawdzanie kontrastu kolorów i wielkości tekstu, aby upewnić się, że treści są czytelne dla użytkowników z ograniczeniami wzrokowymi.
  • Analiza czytelności treści, aby zapewnić, że informacje są zrozumiałe dla osób z niepełnosprawnościami poznawczymi.

Testowanie z użytkownikami: Angażowanie osób z niepełnosprawnościami w proces testowania zapewnia cenne spojrzenie na to jak różne rozwiązania wpływają na ich doświadczenia online. Umożliwia to identyfikację problemów, które mogły zostać przeoczone w procesie projektowania lub testowania automatycznego i manualnego.

Tworzenie planu naprawczego: Po zidentyfikowaniu problemów z dostępnością, ważne jest, aby opracować szczegółowy plan działania, który określa, jak i kiedy te problemy zostaną rozwiązane.

Szkolenie zespołów: Równie ważne jest szkolenie zespołów projektowych, deweloperskich i QA w zakresie najlepszych praktyk dostępności, aby zapewnić, że dostępność jest uwzględniana we wszystkich etapach rozwoju produktu.

Monitorowanie i ciągła ocena: Dostępność to proces ciągły, a nie jednorazowy projekt. Strony i aplikacje internetowe ewoluują, więc regularne testy dostępności są kluczowe, aby zapewnić, że nowe treści i funkcje są również dostępne.

Przystępując do testów dostępności z tak kompleksowym podejściem, organizacje mogą nie tylko spełnić wymagania prawne i standardy WCAG 2.2, ale także stworzyć bardziej inkluzywne i przyjazne cyfrowe środowisko dla wszystkich użytkowników.

 

Wnioski

W erze cyfrowej, gdzie równy dostęp do informacji i usług online staje się coraz bardziej fundamentalnym prawem, testy dostępności zgodnie z WCAG 2.2 nie są już opcją – są niezbędnością. Przyjmując te wytyczne, Twoja organizacja nie tylko przestrzega międzynarodowych standardów i unika potencjalnych konsekwencji prawnych, ale także demonstruje zaangażowanie w budowanie bardziej dostępnego dla wszystkich użytkowników świata cyfrowego.

Podejmując się testów dostępności, Twoja organizacja otwiera swoje drzwi dla szerszego grona odbiorców, w tym dla ponad miliarda osób na świecie żyjących z różnymi niepełnosprawnościami. To nie tylko kwestia zgodności z przepisami – to inwestycja w przyszłość Twojej marki, poprawę doświadczenia wszystkich użytkowników i rozszerzenie Twojego zasięgu na rynku.

Pamiętaj, dostępność nie jest jednorazowym projektem, lecz ciągłym zobowiązaniem do doskonalenia i adaptacji. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu z testów dostępności, które wyposaży Cię w wiedzę i narzędzia niezbędne do wdrażania i utrzymywania standardów dostępności zgodnie z WCAG 2.2. Dowiedz się więcej i zarejestruj się teraz, aby uczynić swoje cyfrowe zasoby dostępnymi dla każdego: Szkolenie z testów dostępności – standard WCAG 2.2.

Niech Twoja podróż ku bardziej dostępnemu cyfrowemu światu zacznie się dziś. Bądź liderem zmian, które otworzą Twoje zasoby dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych ograniczeń, tworząc tym samym bardziej inkluzywne, etyczne i efektywne środowisko cyfrowe.

 

 

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *