Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.QUALITYISLAND.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis www.qualityisland.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania
reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis
www.qualityisland.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu
www.qualityisland.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
4.2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
4.3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
4.4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.qualityisland.pl umożliwiający
wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.qualityisland.pl umożliwiający
utworzenie Konta.
3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.qualityisland.pl umożliwiający
złożenie Zamówienia.
5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany
przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu
oraz dostępnych w nim Produktów.
6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – QUALITY ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do
Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972652, miejsce wykonywania działalności oraz adres do
doręczeń: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5273002880, REGON: 522066058, adres poczty
elektronicznej (e-mail): kontakt@qualityisland.pl, numer telefonu: + 48 532 417 054.
7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
9. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa (Szkolenie Online lub Szkolenie Stacjonarne) lub Treść Cyfrowa (Kurs
Online), będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. SZKOLENIE ONLINE – usługa wykonywana przez Specjalistę na rzecz Klientów za pośrednictwem Środków
Komunikowania się na Odległość.
12. ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – urządzenie informatyczne lub teleinformatyczne wraz z
oprogramowaniem, służące do indywidualnego porozumiewania się na odległość i prowadzenia Szkoleń Online
przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami informatycznymi i teleinformatycznymi.
13. SZKOLENIE STACJONARNE – usługa wykonywana przez Specjalistę na rzecz Klientów w miejscu wskazanym przez
Usługodawcę.
14. SPECJALISTA – Usługodawca lub osoba zatrudniona przez Usługodawcę posiadająca wykształcenie lub/oraz
uprawnienia pozwalające na świadczenie danej usługi, udzielający Klientom za pomocą Środków Komunikowania

się na Odległość Szkoleń Online lub przeprowadzający Szkolenia Stacjonarne, odpowiednio do wykonywanego
zawodu, posiadanych uprawnień i specjalizacji.
15. TREŚCI CYFROWE – dane dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do których dostęp osiąga się poprzez
Konto.
16. KURS ONLINE – Treść Cyfrowa dostarczana przez Sprzedawcę poprzez platformę kurs.odlaikadoautomatyka.pl
17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem
Serwisu.
18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
Sprzedawcą.
19. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
20. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.qualityisland.pl
21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Serwisu.
22. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie
opinii dotyczących Produktów.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Serwis www.qualityisland.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane poprzez Serwis są legalnie wykonywane na rynku polskim.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego
opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera
wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta
nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do
poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis
www.qualityisland.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. W celu złożenia Zamówienia na Kurs Online, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Serwisie.
8. W celu złożenia Zamówienia na Szkolenie Online lub Szkolenie Stacjonarne Klient nie ma obowiązku rejestracji
Konta w Serwisie.
9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego
postanowień w czasie składania Zamówienia.
10. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi stanowiącej Produkt
(Szkolenia Online, Szkolenia Stacjonarnego), z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z
Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
11. W sytuacji, o której mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
Sprzedawcę, czy:
11.1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
11.2. odstępuje od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta
świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
12. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt 11 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca
odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy Sprzedaży z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient
ma prawo, według swojego wyboru:
12.1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o
niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
12.2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
13. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej Produkt, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
13.1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,

13.2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług
przewidzianych w Umowie Sprzedaży, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć,
13.3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do
uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych
działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki
krajowe, epidemia).

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi
przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6, 7 oraz 8 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta
jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy,
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT dla przedsiębiorców oraz
rachunek dla Konsumentów), który wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w
Formularzu Zamówienia

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (TPay.pl, Przelewy24.pl, PayU.pl).
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
96102010550000960205390465 PKO BANK POLSKI, QUALITY ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5273002880.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed
rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą
karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od
dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.

§ 6
SZKOLENIA ORAZ KURSY

1. Szkolenia otwarte.
1.1. Szkolenia otwarte dostępne są dla wszystkich Usługobiorców i mogą być organizowane zarówno jako
Szkolenia Online jak i Szkolenia Stacjonarne. Do wybranych Szkoleń otwartych istnieje także możliwość
skorzystania z platformy e-learningowej,
1.2. uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych
mogą wziąć udział w Szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę jedynie za pisemną zgodą rodziców
bądź opiekunów prawnych,
1.3. Szkolenia otwarte Online są organizowane dla minimalnej grupy 4 Uczestników,
1.4. Szkolenia otwarte Stacjonarne są organizowane dla minimalnej grupy 6 Uczestników,
1.5. Usługodawca potwierdza możliwość zorganizowania Szkolenia zgodnie ze złożonym Zamówieniem
najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.

1.6. Szkolenia otwarte Online odbywają się za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub Microsoft Teams w
czasie rzeczywistym, w sposób interaktywny z czynnym udziałem Uczestników Szkolenia,
1.7. wszelkie informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zaproszenie do platformy, na której
odbędzie się Szkolenie przesyłane są Usługobiorcom drogą mailową na adresy podane przez
Usługobiorców podczas składania Zamówienia maksymalnie na 2 dni przed datą Szkolenia,
1.8. Usługobiorcy zapewnione jest wsparcie techniczne przez cały czas trwania Szkolenia. Kontakt do osoby
zapewniającej wsparcie techniczne ze strony Usługodawcy podany jest w mailu organizacyjnym, o którym
mowa w pkt 1.7,
1.9. uczestnik może dodatkowo skorzystać z formy e-learningowej dostępnej na platformie e-learningowej,
1.10. w przypadku Szkoleń Stacjonarnych otwartych, Szkolenie odbywa się w sali szkoleniowej wynajętej
lub należącej do Usługodawcy,
1.11. uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania regulaminów i przepisów porządkowych
obowiązujących w sali szkoleniowej,
1.12. wszelkie informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zaproszenie na szkolenie przesyłane
są uczestnikom maksymalnie na 2 dni przed Szkoleniem drogą mailową na adresy podane przez
Usługobiorców podczas składania Zamówienia.
2. Szkolenia zamknięte.
2.1. Szkolenia zamknięte dostępne są dla Usługobiorców będących przedsiębiorcami i zgłaszających
zapotrzebowanie na szkolenie dla swoich pracowników oraz osób indywidualnych niebędących
przedsiębiorcami, które samodzielnie zgłosiły chęć wzięcia udziału w konkretnym Szkoleniu. Programy
Szkoleń zamkniętych są każdorazowo indywidualnie uzgadniane z zainteresowanym Usługobiorcą.
Szkolenia te mogą być organizowane zarówno jako Szkolenia Online jak i Szkolenia Stacjonarne.
2.2. Minimalna ilość uczestników Szkolenia zamkniętego organizowanego w formie online to 3 osoby, a
Szkolenia zamkniętego organizowanego stacjonarnie to 6 osób.
2.3. Zawarcie umowy na przeprowadzenie Szkolenia zamkniętego dla Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą
następuje poprzez podpisanie odrębnej umowy i tym samym potwierdzenie możliwości zrealizowania
Szkolenia na warunkach indywidulanie uzgodnionych między Usługodawcą a Usługobiorcą.
2.4. Szkolenia Online odbywają się za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub Microsoft Teams
3. Kursy Online.
3.1. Realizacja Kursów Online oraz Szkoleń jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty jednym ze sposobów
wskazanym w § 5,
3.2. dostęp do Kursów Online Usługobiorca otrzymuje poprzez platformę kurs.odlaikadoautomatyka.pl (lub
ewentualnie inną platformę wskazanej przez Usługodawcę, o ile z jakiegoś powodu Kursy na stronie
kurs.odlaikadoautomatyka.pl nie będą mogły być dostępne),
3.3. data premiery Kursu oznacza, że od tego dnia Kurs będzie dostępny na kurs.odlaikadoautomatyka.pl i będzie
możliwe jego uruchomienie,
3.4. dostępność Kursu oznacza, że Kurs będzie umieszczony na kurs.odlaikadoautomatyka.pl, przy czym sam
Kurs może nie być w dniu premiery kompletny, tzn. może nie zawierać wszystkich materiałów, które
powinien zawierać docelowy Kurs. Kompletny Kurs będzie dostępny maksymalnie w ciągu 90 dni od daty
premiery,
3.5. zawartość Kursu może ulegać zmianie już po jego umieszczeniu na platformie kurs.odlaikadoautomatyka.pl
Część materiałów może być usuwana lub mogą pojawiać się inne materiały. Ewentualne zmiany będą miały
na celu przygotowanie, w ocenie Usługodawcy jeszcze lepszej zawartości Kursów, co jest w interesie osób
korzystających z Kursu (Kursów),
3.6. Kursy są dostępne w języku polskim,
3.7. z jednego Kursu może korzystać tylko jedna osoba,
3.8. aktywowany Kurs jest przypisany do Konta Usługobiorcy na kurs.odlaikadoautomatyka.pl i nie można go
przenosić między Kontami. Usunięcie Konta na kurs.odlaikadoautomatyka.pl oznacza także bezpowrotne
skasowanie Kursu i utratę do niego dostępu,
3.9. data premiery Kursu może ulec przesunięciu. Jeśli przesunięcie jest dłuższe niż 60 dni, Klient ma prawo do
żądania zwrotu środków za dany Kurs (w takim wypadku następuje rozwiązanie Umowy Sprzedaży w
zakresie tego Kursu). Klient musi wysłać taką informację pod adres kontakt@qualityisland.pl przed premierą
Kursu. Zwrot środków następuje w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Klient zakupił więcej niż jeden
Kurs (np. zakupił pakiet Kursów), to zwracana jest część (proporcjonalna) za zakup danego Kursu. Tzn. jeśli

Klient kupił pakiet 6 Kursów za 200 złotych, a zwrot dotyczy jednego Kursu, to zwrócona kwota będzie
równa 200zł/6, czyli 33.34zł. Opóźnienie premiery jednego Kursu umożliwia otrzymanie zwrotu tylko za ten
Kurs, który jest opóźniony i tylko w zakresie tego jednego Kursu zakup jest anulowany (Klient nie otrzyma
już kodu na ten kurs). Nie unieważnia to natomiast całej transakcji.

4.0 Formularz zgłoszenia na szkolenie, nie jest potwierdzeniem zapisu na szkolenie, a jedynie zgłoszeniem chęci udziału w szkoleniu.

§ 7

TERMIN WYKONANIA USŁUGI ORAZ UDOSTĘPNIENIA TREŚCI CYFROWYCH

1. Usługa jest wykonywana w terminie oraz w sposób wskazany w jej opisie na stronie Serwisu lub w dacie i w
sposób ustalonej przez Usługodawcę i Usługobiorcę w przypadku realizacji Szkoleń zamkniętych.
2. Treść Cyfrowa udostępniana jest na Koncie Klienta w dacie premiery wskazanej na stronie Serwisu.
3. Usługa jest wykonywana a Treść Cyfrowa udostępniana dopiero po:

a) zaksięgowaniu środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku
Sprzedawcy albo
b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą
elektroniczną, na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia. W przypadku
zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić o tym
fakcie Usługodawcę na piśmie, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego paragrafu.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być przesłane do Usługobiorcy w formie papierowej, gdy
przeszkody techniczne uniemożliwiają ich przesłanie drogą elektroniczną.

§ 8

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w § 11 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w
ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
1.2. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@qualityisland.pl lub pisemnie na adres: ul.
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,
1.3. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę.
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu
zgłoszenia reklamacji,
1.5. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11
Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej
uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w § 11 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty wymiany Produktu na wolny od wad,
1.6. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość
mailowa lub SMS.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o
którym mowa w § 11 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny

sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w
terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
4. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta chęci przeznaczenia wpłaconych środków na uczestnictwo w takim
samym Szkoleniu, lecz w innym możliwym do wyboru terminie albo na uczestnictwo w innym wybranym przez
siebie Szkoleniu, Usługodawca może zaliczyć wpłatę na poczet wynagrodzenia tytułem nowego wybranego przez
Konsumenta Szkolenia.
5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 11 Regulaminu, mogą
odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym
mowa w § 11 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
6.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
6.2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
6.3. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
6.4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
6.5. o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku
niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną
wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 11 Regulaminu.
2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez
niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez
względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i
bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o
wypowiedzeniu.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym
wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych
roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
5. Odstąpienie od Umowy przez przedsiębiorcę.
5.1. Usługobiorca niebędący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni od
daty jej zawarcia (przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy Szkolenie się odbyło przed upływem terminu na
odstąpienie) i pod warunkiem zapłaty odstępnego w wysokości 20% ceny za całe Szkolenie,
5.2. Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia odstąpienia od Umowy, zwróci Usługobiorcy będącemu przedsiębiorcą uiszczone przez
niego wynagrodzenie tytułem Szkolenia, po potrąceniu odstępnego,
5.3. w przypadku wystąpienia konieczności wystawienia faktury korygującej, czas na zwrot kwoty (14 dni)
liczony jest od czasu potwierdzenia przyjęcia faktury korygującej przez Usługobiorcę. Potwierdzenia
Usługobiorca dokonuje poprzez pocztę elektroniczną,
5.4. w przypadku rezygnacji ze Szkolenia przez Usługobiorcę będącego przedsiębiorcą w terminie późniejszym
niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji mailowej do
Usługodawcy) lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Usługodawca zachowuje prawo do pełnego
wynagrodzenia za Szkolenie.

§ 11

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek
handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa
Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną
wyłącznie w zakresie:
2.1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
2.2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 8 Regulaminu,
2.3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 9 Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej
w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest
weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną
dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 12

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Serwisie,
1.3. System Opinii,
1.4. Newsletter,
1.5. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w
Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te,
stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 13

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego
składania przez Usługobiorcę,
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na
czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego
Formularza Rejestracji,
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na
czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi
przez Usługobiorcę,
2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas
nieoznaczony,
2.5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do
Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając
na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może
składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@qualityisland.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane
informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 15

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i
bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn
poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kontakt@qualityisland.pl
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i
bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia
oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w
drodze porozumienia stron.

§ 16

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.qualityisland.pl korzystają z ochrony
prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 16 pkt 3) są własnością QUALITY ISLAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972652, miejsce
wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5273002880,
REGON: 522066058. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą
następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.qualityisland.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z
elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.qualityisland.pl stanowi naruszenie prawa
autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod
adresem www.qualityisland.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą
być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie
internetowej Serwisu pod adresem www.qualityisland.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 17
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz
prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w
granicach dopuszczalnych przez prawo.
2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w
Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych
tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a
także przetwarzaniem danych osobowych.
3. Usługodawca, a także Specjaliści w żaden sposób nie odpowiadają za formę oraz skutki wykorzystania przez
uczestnika metod poznanych w trakcie Szkolenia.
4. W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania uczestnika w trakcie Szkolenia, Specjalista ma prawo
nakazać uczestnikowi jego opuszczenie.
5. Usługobiorca ma zakaz nagrywania przebiegu Szkolenia.
6. W przypadku, gdy Usługodawca udostępni Usługobiorcy nagranie ze Szkolenia, Usługobiorca ma obowiązek do
korzystania z niego tylko na własny użytek – zabronione jest jego rozpowszechnianie.
7. Usługobiorca zobowiązuje się do nierozpowszechniania udostępnianych przez Usługodawcę materiałów
szkoleniowych (np. prezentacji używanych podczas szkolenia).
8. Usługobiorca jest zobowiązany w trakcie Szkolenia stosować się do zaleceń osoby prowadzącej szkolenie
dotyczących kwestii porządkowych i kwestii bezpieczeństwa Uczestników. Niestosowanie się do poleceń
Specjalisty, stawienie się na Szkolenie po zażyciu środków odurzających lub alkoholu i inne zachowania, które
przeszkadzają pozostałym Uczestnikom w odbyciu Szkolenia mogą skutkować prośbą o opuszczenie sali
szkoleniowej – w przypadku Szkoleń Stacjonarnych lub odłączeniem dostępu – w przypadku Szkoleń Online.
9. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
9.1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z
prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej
oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub
błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu
teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
9.2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz
nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też
systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
9.3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub
spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
9.4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących
Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
9.5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub
Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej
kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby
niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny,
zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie
Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
4.2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie
Konsumentem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania
sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie
mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie
internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie
internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem
platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.