Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.QUALITYISLAND.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.qualityisland.pl
jest QUALITY ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000972652, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa, NIP: 5273002880, REGON: 522066058, adres poczty elektronicznej (e-mail):
kontakt@qualityisland.pl, numer telefonu: + 48 532 417 054, zwana dalej „Administratorem" i będąca
jednocześnie „Usługodawcą”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO.
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć
zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego www.qualityisland.pl

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu
www.qualityisland.pl w przypadku:
1.1. rejestracji Konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie
z Regulaminem Serwisu),
1.2. składania Zamówienia w Serwisie w celu wykonania Umowy Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO (realizacja umowy sprzedaży),
1.3. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe
są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
1.4. skorzystania z Systemu Opinii w celu poznania zdania Klienta na temat zawartej z Administratorem Umowy
Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).
1.5. skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).
2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:
2.1. Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail,
2.2. Zamówienia: imię i nazwisko, firma, NIP, adres e-mail, numer telefonu, zawód, wykształcenie,
2.3. Newslettera: adres e-mail,
2.4. Systemu Opinii: imię i nazwisko,
2.5. Formularza Kontaktowego: imię, adres mailowy.
3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez
Administratora:
3.1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne
do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
3.2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana,
a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może
podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany
do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki,
czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w
celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu
marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo
Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach,
w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego
rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
8.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
8.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
8.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane
w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia
celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy
prowadzeniu Serwisu, a w szczególności do:
1.1. dostawców systemów płatności,
1.2. biura księgowego,
1.3. hostingodawcy,
1.4. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
1.5. podmiotów zapewniających system mailingowy,
1.6. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej.
2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe,
w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów
i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).
3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG), z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
2.1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
2.2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
2.3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
2.4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
2.5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
2.6. Sprzeciw – art. 21 RODO
2.7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres:
kontakt@qualityisland.pl
4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator
spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie
będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz
jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
PLIKI COOKIES

1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu.
W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one
także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
3.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
3.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w
parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w
zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez
Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty
Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy,
lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego:
Google LLC. z siedzibą w USA).
6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu
wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta z Serwisu. W tym celu mogą
zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

1. W Serwisie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.
Wyświetlając stronę internetową www.qualityisland.pl zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy
nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, YouTube, Linkedin oraz Google.
2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i
integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy
wyświetliła stronę www.qualityisland.pl, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy
nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez
przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam
przechowywana.
3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów, to usługodawca ten będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.qualityisland.pl do profilu Usługobiorcy w danym
serwisie.
4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to
odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam
zachowana.

5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak
również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień
zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
5.1. https://www.facebook.com/policy.php
5.2. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.
5.3. https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin
na stronie www.qualityisland.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie
www.qualityisland.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić
załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za
pomocą „NoScript“.
7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z
wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do
zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie
mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do
niego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez
osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.