Tylko do końca lipca możesz skorzystać z opcji DOFINANSOWANIA 60% ceny na dowolne szkolenie! Złóż wniosek

Zapraszamy na darmowy WEBINAR: Podstawy organizacji testów: doświadczenia z projektów – 08.08.2024. Zapisz się.

Tester oprogramowania vs Quality Assurance (QA)

Artykuł na temat różnic między testerem a specjalistą Quality Assurance (QA) porusza kluczowe aspekty, które odróżniają te dwie role w branży oprogramowania. Tester i specjalista QA pełnią zasadnicze, choć różne funkcje w procesie zapewniania jakości oprogramowania. Zrozumienie ich unikalnych ról i odpowiedzialności jest kluczowe dla efektywnego zarządzania jakością i dostarczania produktów o wysokiej jakości.


Zakres obowiązków testera oprogramowania

 

Główne obowiązki:

 • Projektowanie i wykonywanie testów: Testerzy są odpowiedzialni za tworzenie planów testowych, przypadków testowych i procedur, które są następnie wykorzystywane do manualnego lub automatycznego testowania oprogramowania. Ich celem jest symulowanie różnych scenariuszy użytkowania i warunków, w których oprogramowanie może być wykorzystywane, aby upewnić się, że działa ono zgodnie z oczekiwaniami.
 • Identyfikacja i dokumentacja błędów: Kiedy testerzy znajdują błędy lub defekty w oprogramowaniu, dokładnie je dokumentują, wskazując, jak błąd został wykryty, jakie są jego objawy, oraz w jakich warunkach się manifestuje. Ta dokumentacja jest kluczowa dla programistów, którzy pracują nad naprawą błędów.
 • Współpraca z zespołem deweloperskim: Testerzy często pracują ramię w ramię z programistami, aby zapewnić, że wszelkie znalezione błędy są zrozumiałe i mogą być szybko naprawione. Komunikacja i współpraca są kluczowe dla skutecznego procesu naprawiania błędów.
 • Walidacja poprawek: Po naprawieniu błędów, testerzy ponownie testują oprogramowanie, aby upewnić się, że poprawki zostały prawidłowo zaimplementowane i że nie wprowadziły one nowych problemów.

Zakres obowiązków specjalisty Quality Assurance (QA)

 

Główne obowiązki:

 • Zapewnienie jakości na wszystkich etapach cyklu życia oprogramowania: Specjaliści QA angażują się nie tylko w testowanie oprogramowania, ale także w planowanie, projektowanie i ocenę procesów produkcyjnych i metodologii, aby upewnić się, że produkt końcowy będzie wysokiej jakości.
 • Zarządzanie ryzykiem: Oceniają potencjalne ryzyka związane z projektem oprogramowania na każdym etapie jego rozwoju i proponują strategie ich minimalizacji. Obejmuje to analizę wymagań, specyfikacji i dokumentacji, aby upewnić się, że wszystkie aspekty są kompleksowo rozważone.
 • Ustanawianie standardów jakości i procesów: Specjaliści QA tworzą i utrzymują standardy jakości oraz procedury kontroli, które muszą być stosowane przez zespoły projektowe i programistyczne. Często zajmują się także szkoleniem członków zespołu w zakresie najlepszych praktyk QA.
 • Monitorowanie i raportowanie o jakości: Regularnie monitorują procesy produkcyjne i wyniki testów, aby ocenić ogólną jakość oprogramowania. Raportują wyniki analiz i testów zarządzaniu projektu, dostarczając wgląd w stan jakości produktu oraz zalecenia dotyczące ulepszeń.

Tester oprogramowania: Znajdowanie błędów

 

Podstawowe cele:

Detekcja i dokumentacja błędów: Głównym zadaniem testera jest identyfikacja wszelkich błędów lub defektów w oprogramowaniu, które mogą wpływać na jego działanie, wydajność lub użytkowość. Testerzy używają różnorodnych metod testowania — od manualnych po automatyczne — aby upewnić się, że oprogramowanie działa zgodnie z jego specyfikacją.

Testowanie regresyjne: Testerzy często wykonują testy regresyjne, aby upewnić się, że nowe zmiany w kodzie nie wprowadzają nowych błędów w już przetestowanych obszarach. Jest to kluczowe dla utrzymania stabilności i niezawodności oprogramowania.

Zwiększenie wiarygodności oprogramowania: Poprzez dokładne testowanie i identyfikację problemów, testerzy bezpośrednio przyczyniają się do poprawy jakości produktu końcowego, co jest niezbędne do budowania zaufania użytkowników.

Specjalista Quality Assurance (QA): Skupienie na jakości

Podstawowe cele:

Zapobieganie błędom: Specjaliści QA koncentrują się nie tylko na wykrywaniu błędów, ale przede wszystkim na zapobieganiu im. Poprzez analizę procesów, procedur i standardów, QA ma na celu eliminację możliwości wystąpienia błędów już na najwcześniejszych etapach tworzenia oprogramowania.

Zarządzanie jakością przez cały cykl życia produktu: Podejście QA do jakości jest holistyczne i obejmuje wszystkie aspekty cyklu życia oprogramowania, od wymagań i projektowania, przez implementację, testowanie, aż po wsparcie po wdrożeniu. QA jest odpowiedzialne za wdrażanie i monitorowanie procesów zapewniających, że produkt spełnia lub przekracza oczekiwania klientów.

Ulepszanie procesów: Specjaliści QA ciągle szukają sposobów na usprawnienie procesów tworzenia oprogramowania, co może obejmować wdrażanie nowych narzędzi, metodologii (np. Agile, DevOps) oraz szkolenie zespołów w zakresie najlepszych praktyk. Ich celem jest zwiększenie efektywności i skuteczności w produkcji oprogramowania wysokiej jakości.

Podczas gdy testerzy oprogramowania koncentrują się na technicznym aspekcie jakości, wykonując testy w celu identyfikacji i dokumentacji błędów, specjaliści QA przyjmują bardziej strategiczne podejście, skupiając się na zapobieganiu problemom i zapewnieniu, że cały proces tworzenia produktu promuje wysoką jakość. Specjaliści QA pracują na szerokim froncie, zarządzając jakością na każdym etapie, od planowania po dostawę i utrzymanie, z myślą o ostatecznym celu, jakim jest dostarczenie produktu, który nie tylko jest wolny od błędów, ale również spełnia lub przekracza oczekiwania klientów pod względem funkcjonalności, wydajności i niezawodności. W ten sposób, choć cele testerów oprogramowania i specjalistów QA są ze sobą ściśle powiązane, różnią się one fundamentalnie podejściem do jakości.

 

Tester oprogramowania: Koncentracja na testowaniu i walidacji

 

Rola w cyklu życia oprogramowania:

 • Aktywne zaangażowanie w fazę testowania: Testerzy oprogramowania wchodzą do procesu głównie w fazie testowania. Ich praca rozpoczyna się, gdy oprogramowanie jest już w stanie umożliwiającym wykonanie testów, czyli po zakończeniu głównych prac programistycznych. Testerzy koncentrują się na wykonaniu zaplanowanych testów, aby ocenić funkcjonalność, wydajność, bezpieczeństwo i inne kluczowe aspekty oprogramowania.
 • Iteracyjne testowanie w cyklach Agile: W środowiskach Agile testerzy są zaangażowani w ciągłe cykle iteracyjne, gdzie testowanie odbywa się równolegle z rozwojem, co pozwala na szybsze wykrywanie i naprawę błędów.
 • Testowanie akceptacyjne: Testerzy często prowadzą testy akceptacyjne użytkownika (UAT), aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wymagania biznesowe i jest gotowe do użycia przez klienta końcowego.

 

Specjalista Quality Assurance (QA): Strategiczne zapewnienie jakości na każdym etapie


Rola w cyklu życia oprogramowania:

 • Wczesne zaangażowanie w proces: Specjaliści QA są zaangażowani w proces tworzenia oprogramowania od samego początku, już od fazy planowania i analizy wymagań. Pracują nad zapewnieniem, że procesy i praktyki są zorientowane na jakość od wczesnych etapów projektu, co ma na celu minimalizację ryzyka błędów i problemów w późniejszych fazach.
 • Ocena wymagań i dokumentacji: QA odgrywa kluczową rolę w ocenie jakości i kompletności wymagań oraz dokumentacji projektowej, co pomaga w zapewnieniu, że wszystkie aspekty systemu są właściwie zrozumiane przed rozpoczęciem implementacji.
 • Monitoring i audyt procesów: Specjaliści QA monitorują i przeprowadzają audyty procesów w trakcie całego cyklu życia projektu, aby upewnić się, że prace są realizowane zgodnie z ustalonymi standardami jakości. Obejmuje to również identyfikację obszarów do ulepszenia i proponowanie zmian w procesach, aby zwiększyć efektywność i skuteczność działań.
 • Wsparcie po wdrożeniu: Poza etapem testowania i wdrożenia, QA nadal monitoruje oprogramowanie i procesy, aby zapewnić, że utrzymanie produktu również odbywa się z zachowaniem wysokich standardów jakości.

Podczas gdy testerzy oprogramowania są bardziej skoncentrowani na praktycznej stronie testowania i walidacji konkretnych funkcji oprogramowania w określonym momencie jego rozwoju, specjaliści QA przyjmują bardziej kompleksowe i strategiczne podejście, zapewniające jakość na każdym etapie cyklu życia oprogramowania. Specjaliści QA są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie i monitorowanie procesów, które umożliwiają tworzenie wysokiej jakości produktów, a także za zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności z wymaganiami i standardami.

Tester oprogramowania: Techniczne umiejętności skupione na testowaniu

Główne kwalifikacje:

 • Znajomość narzędzi testowych: Testerzy muszą być biegli w korzystaniu z różnorodnych narzędzi do testowania manualnego i automatycznego, takich jak Selenium, JIRA, TestRail, itp., które pozwalają na efektywne planowanie, wykonanie i raportowanie testów.
 • Umiejętności programistyczne: Chociaż nie zawsze jest to wymagane, znajomość podstaw programowania (np. Java, Python) jest bardzo przydatna, szczególnie w testowaniu automatycznym, gdzie skrypty testowe muszą być pisane lub modyfikowane.
 • Zrozumienie metodyk Agile i DevOps: Współczesne zespoły często stosują metodyki zwinne i praktyki DevOps, więc testerzy muszą rozumieć te ramy pracy i potrafić efektywnie w nich działać.
 • Umiejętności analityczne: Testerzy powinni posiadać zdolność do krytycznego myślenia i analizy, aby móc skutecznie identyfikować i rozwiązywać problemy, a także interpretować wymagania i specyfikacje techniczne.

 

Specjalista Quality Assurance (QA): Szeroki zakres umiejętności obejmujących zarządzanie jakością

Główne kwalifikacje:

 • Zrozumienie procesów tworzenia oprogramowania: Specjaliści QA muszą posiadać dogłębną wiedzę na temat cyklu życia oprogramowania oraz metodologii projektowych, aby skutecznie zarządzać jakością na każdym etapie.
 • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne: Skuteczne zarządzanie jakością wymaga ciągłej współpracy z różnymi zespołami, w tym z programistami, menedżerami projektu i interesariuszami. Wysokie umiejętności komunikacyjne są niezbędne do negocjowania wymagań, rozwiązywania konfliktów i przekazywania feedbacku.
 • Znajomość narzędzi i standardów jakości: Wiedza na temat norm jakościowych (np. ISO 9001) i narzędzi do zarządzania jakością jest kluczowa dla wdrażania najlepszych praktyk i utrzymania wysokich standardów.
 • Umiejętności zarządzania projektami: Specjaliści QA często pełnią rolę liderów projektów lub są odpowiedzialni za zarządzanie zespołami testowymi, co wymaga umiejętności planowania, monitorowania postępów i zarządzania ryzykiem.

 

Wspólne umiejętności i kwalifikacje

Dla obu ról, niezależnie od specyficznych zadań, istnieje kilka wspólnych umiejętności i kwalifikacji, które są cenne:

 • Rozwiązywanie problemów: Zdolność do identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów jest fundamentalna zarówno dla testerów, jak i specjalistów QA.
 • Uczenie się ciągłe: Branża oprogramowania szybko się zmienia, więc ciągłe doskonalenie umiejętności i aktualizacja wiedzy są niezbędne do utrzymania kompetencji.
 • Zorientowanie na detale: Dokładność i uwaga do szczegółów są kluczowe w identyfikowaniu błędów i zapewnianiu wysokiej jakości oprogramowania.

Obydwie role są niezbędne dla sukcesu projektów oprogramowania, oferując różne perspektywy i umiejętności, które wspólnie przyczyniają się do tworzenia wysokiej jakości produktów. Testerzy zapewniają, że produkt końcowy działa zgodnie z oczekiwaniami poprzez dokładne testowanie, podczas gdy specjaliści QA zapewniają, że procesy i metodyki stosowane na każdym etapie tworzenia oprogramowania są optymalne dla osiągnięcia celów jakościowych. Współpraca między testerami a specjalistami QA jest kluczowa dla zapewnienia, że oprogramowanie nie tylko jest wolne od błędów, ale również jest wydajne, bezpieczne i spełnia lub przekracza oczekiwania klientów.

 

Notatka o autorze:

Zajmuję się testowaniem, zabezpieczaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania od ponad 13 lat. Rozpocząłem swoją karierę od testów manualnych i analizy biznesowo-technicznej. Obecnie prowadzę firmę Quality Island, która zajmuje się szeroko pojętym testowaniem oprogramowania oraz szkoleniami dla przyszłych i obecnych testerów oprogramowania. Moją specjalnością są testy automatyczne aplikacji webowych oraz budowa procesów automatyzacji i robotyzacji. Od 8 lat prowadzę aktywnie szkolenia oraz konsultacje z tych tematów i wykonuję zlecenia dla firm trzecich jako konsultant, ekspert oraz audytor. Współpracuję również z firmami jako osoba do rekrutacji i weryfikacji technicznych. Interesują mnie głównie tematy związane z architekturą IT oraz zagadnienia DevOps/TestOps, ponieważ ściśle wiążą się z zapewnianiem jakości oprogramowania.

 

Tomasz Stelmach

CEO&Founder

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *