Regulamin aukcji “WOŚP 2024” organizowanego przez Quality Island

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Aukcji pod nazwą “Aukcja WOŚP 2024” jest QUALITY ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (Grzybowska 87, 00-844 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000972652, NIP: 5273002880, REGON: 522066058, będący właścicielem QUALITY ISLAND oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.qualityisland.pl (zwany dalej jako: Organizator).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Aukcji.

3. Aukcja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz, 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

4. Definicje pojęć wykorzystanych w Regulaminie:

   

   • Aukcja: licytacja organizowana za pośrednictwem portalu allegro.pl, stanowiąca element akcji charytatywnej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2024 roku;

   • Voucher: voucher stanowiący przedmiot Aukcji;

   • Szkolenie: usługa dydaktyczna, stanowiąca element oferty Organizatora, przekazana w ramach Aukcji na licytację charytatywną;

   • Certyfikat: certyfikat wręczany Absolwentowi szkolenia Organizatora;

   • Uczestnik: osoba fizyczna, która wyraziła chęć przystąpienia do Aukcji oraz spełniła warunki udziału w Aukcji, opisane w Regulaminie;

   • Zwycięzca: Uczestnik Aukcji, który wygrał licytację prowadzoną w ramach Aukcji i uregulował zobowiązanie finansowe wynikające z faktu wygrania licytacji;

   • Zwycięzca-Absolwent: Zwycięzca Aukcji, który ukończył Kurs realizowany na podstawie Vouchera, stanowiącego przedmiot Aukcji.

  § 2. Zasady Aukcji

  1. Aukcja rozpoczyna się w momencie jej opublikowania przez Organizatora na portalu www.allegro.pl i trwa do 9.02.2024 r.

  2. Przedmiotem Aukcji jest Voucher uprawniający do realizacji Szkolenia „Bazy danych, język SQL dla testerów i analityków”, dostępnego w ramach aktualnej oferty dydaktycznej Organizatora. Czas realizacji wybranego przez Zwycięzcę Kursu są dowolne z zaznaczeniem do końca roku 2024, przy uwzględnieniu harmonogramu organizowanego przez Organizatora.

  3. Uczestnik chcący wziąć udział w Aukcji musi posiadać własne, aktywne, imienne i prywatne konto na portalu allegro.pl, spełniające jednocześnie regulamin portalu, opublikowany na stronie https://allegro.pl/regulamin.

  4. Uczestnik, w momencie wzięcia udziału w Aukcji deklaruje chęć realizacji Szkolenia, na podstawie Vouchera stanowiącego przedmiot Aukcji.

  5. Zwycięzcy Aukcji, który uregulował zobowiązanie finansowe wynikające z wygranej licytacji, nie przysługuje prawo zwrotu środków w przypadku nieukończenia części lub całości szkolenia stanowiącego przedmiot Aukcji.

  6. Zwycięzca Aukcji zobowiązuje się wykorzystać Voucher do końca 2024 roku, tj do 31.12.2024, godz. 23:59, poprzez zapisanie się na Kurs i zawarcie umowy z Organizatorem, pod rygorem jego przedawnienia. W celu zawarcia umowy, Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w celu uzgodnienia szczegółów realizacji Vouchera pod adresem email: kontakt@qualityisland.pl .

  7. W przypadku przekroczenia granicznej daty 31.12.2024, Voucher traci ważność i nie może zostać wykorzystany do rejestracji na Szkolenie dostępne w ofercie Organizatora.

  8. Certyfikat zostanie wydany Zwycięzcy Aukcji jedynie w przypadku ukończenia Szkolenia z pozytywnym wynikiem.

  § 3. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://qualityisland.pl/regulamin-wosp/

  2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w §3 ust. 1, zmienionego Regulaminu Konkursu wraz z datą wejścia zmian w życie.

  3. Poprzez przystąpienie do Aukcji, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią powyższego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

  4. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  5. Całkowity dochód z Aukcji zostanie przekazany na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach Finału WOŚP 2024 po zakończeniu licytacji.